woensdag 21 januari 2015

40 jier lyn - 1


Sa no en dan sil ik efkes weromsjen yn de tiid.
Oan de hân fan plak- en fotoboeken
40 jier lyn is it útgongspunt

Jannewaris 1975
de plicht ropt
lichting 1975-1
it leger yn

Op 4 jannewaris 1975 moat ik mij melde
yn de Isabella kazerne yn Den Bosch
foar in earste oplieding:

hoe poets je skuon..
wannear moat de baret op....
hoe tear je klean op mesbreedte.....
hoe helje in Uzi útelkoar.......
hoe set je dat ding yn fredesnamme wer ynelkoar.....
hoe lis ik in knoop yn de strik
hoe kin ik mij wat drukke sûnder problemen te krijen
hoe krij ik myn begjinnend burdsje yn  in luchtmasker,
sûnder dat it lekt

en foaral
hoe kom ik freedtemiddei nei it lêste appel sa gau mooglik wer op de Kliuw
en hoe kin ik sneintejûn sa let mooglik fan de Kliuw wer nei Den Bosch ta.


Sa'n 8 wiken lang haw ik dêr sitten
in oplieding foar in funksje op in administraasje
ik wit der net folle mear fan
it oerkomt je allegear
mei lotgenoaten

.

Geen opmerkingen: