vrijdag 16 januari 2015

Fakansjebeurs


Dêr sit se dan op de fakânsjebeurs yn Utert
in beursbabe bij de helpdesk foaroan op de stend
op de rêch sjoen troch in beursman
yn it hoekje hast ûnder de beam
Beide binne  woansdei fêst ynflein fanút Kingdom of Lesotho
nei Utert foar 5 beursdagen
dêr  hiene sij fêst noch nea fan heard

Ik hie te dwaan mei harren
Kingdom of Lesotho
Ik koe it net foar de geast krije
wêr't it leit
dat it yn it wrâlddiel Afrika leit wit ik
allinne omdat ik yn de Afrikahal bin

Kingdom of Lesotho
de rêstichste stend op de beurs
tusken
dy oerdreaune en ropperige lannen
dy gledde ferkeappraatsje mannen
dy freonlik laitsjende froulju
dy tatoe mannen mei harren stoere motors dy't ús Amearika ynprate wolle
dy aardige Belg dy't op it ferkearde momint Belgie oanpriizget
dy Italiaan, dy't earlik tajout dat hij fytse yn Italie wol wat gefaarlik fynt

Kingdom of Lesotho
wij gean der net hinne
mar as earbetoan oan dizze twa minsken
haw ik it mar efkes opsocht
wêr't it krekt is

Ik hoop dat sy it noch lekker drok hân hat
en dat sels hij yn aksje kommen is..

It folksliet?   dat klinkt sa ûngefear..Geen opmerkingen: