vrijdag 7 oktober 2011

Tom Russell

Hugo Borst wie altiten in goeie stikjeskriuwer. Syn kollums yn VI en it AD wiene nijsgjirrich, boeiend en ferrassend. It gie oer fuotbal en de râneferskynselen.
Hugo Borst prate ek altyd mei yn de Sjek van gelder sjo op sneintejûn en dat foel tsjin. Dêr hong er letterlik en figuerlik de negative seurdoaze út.
Hugo Borst hat ek in oantal leuke boeken skreaun.
Ferline jier rekke hij yn it dipke en stoppe mei it stikjeskriuwen en syn tillefysjeoptredens.
Hij hie lêst fan "útbaarnerij".
Sûnt dizze simmer skriuwt hij wer stikjes foar it AD. Alle dagen. Oer gewoane dingen, sa seit er sels. Mei muoite lês ik in inkele kear ien út. It giet oer neat. Echt oer neat. Hugo Borst is der noch net. Hij hat gjin fonk mear.
Oant hjoed. It gie wer oer fuotbal. Of leaver sein oer Johan Derksen en muzyk. Oer Dylan en oer Tom Russell. En dy lêste haw ik hjoed mar efkes beheard.
Op dizze reinige dei hearde ik dizze skitterjende útfiering fan de Hurde rein. Tom Russell tegearre mei Lucinda Williams. 9 minuten geniete.

Geen opmerkingen: