maandag 17 oktober 2011

Smoke

 
Posted by Picasa


It net smookbelied yn Nederlân is alhiel mislearre. De betizing fan lyts kafée net, lyts kafé wol is omslein yn it totaal negearen fan it ferbod.
Alteast sa merk ik dat no al in oantal kearen at ik der op útgean nei in rock of bluesjûn.
It smoken skynt der bij te hearen en it wurdt op dit stuit wer mei "in eachje ticht" tastien.
Spitich want binnen smoke is foar net smokers ferplicht meismoke.
It alternatyf? Net smokers thúsbliuwe. Gjin alternatyf dus. In oar alternatyf? De smokers bûten smoke.

Geen opmerkingen: