maandag 24 oktober 2011

EigenikkichEigenikkich gedrach, dat is hast de noarm tsjintwurdich. Ferline wike op de Roompot sieten wij yn in sjalet. Op it autofrije part fan it park. Dat betsjut dat je wol mei de auto komme meie, mar dat je net mei de auto bij it húske komme kinne. Dat betsjut dat foar sa'n 40 húskes der in stik as 8 karkes klear steane dy't je brûke kinne om (tefolle bagaazje) nei it ferbliuw te riden. En dan it karke gelyk wer te plak bringe.
Wij sieten yn húske twa en hoechden net sa fier te rinnen en dat wie mar goed ek. It betsjutte dat wij sicht hiene op it gedrach fan minsken en dus sels sjouwe moasten.
Moarn foar achten hellen se in karke, parkearden dat ding bij it húske, gyngen maorniten, ynpakken, skjinmeitsje en dan tsjin tsjienen de brot op it karke lizzen en nei de auto rinne.
Alle 8 karkes wiene moarns betiid al fuort en kamen tsjin tsienen wer boppe wetter.
32 oare húskebewenners sleepten mei koffers, doazen, bêdeguod en kratten bier.
En dat allegear troch dat eigenikkich gedrach fan dy 8 gesinnen.
Foar harren dit prachtige nûmer fan de Stones.

Geen opmerkingen: