vrijdag 28 oktober 2011

Liftboek

De liftersploech fan Wommels dy't yn 10 jier Europa liftsjend ferkend hat, is no drok dwaande in boek te meitsjen.
En ik kin jim no al sizze dat it prachtige ferhalen binne. De anekdoates binne oanlevere troch de lifters sels en Wybren en Namkje hawwe dêr hiele moaie koarte en wat langere ferhalen fan makke.
Op dit momint bin ik tegearre mei Gerrit Koudenburg dwaande it wat op de Fryske taal nei te sjen en it is in lust om dy fermaaklike stikjes te lêzen.
Sa as it ferhaal fan Namkje en Gertjan mei as titel Joni Mitchell. Ik krij no noch mei weromkearjende krêft begrutsjen mei Gertjan. Wêrom? Dat kinne jim op 1 jannewaris 2012 sjen. Want dan is it boek klear.

Geen opmerkingen: