zondag 16 oktober 2011

Nicsz wint Trainie Rockbattle

It foel foar de trijekoppige sjuery fan de finale fan Troanies Rockbattle sneontejûn, hiel let, fêst net mei om in kar te meitsjen wa’t de 500 euro meinimme mocht. De 4 bands, dy’t fia twa foarrondes yn de finale kommen wiene, spilen it platte plafond der hast ôf. Fjouwer bands mei in ferskaat oan lûd. De letkommers hiene wierskynlik de earste band , de formaasje Nicsz (út te sprekken as Niks) mist, mar dat waard troch de sjuery rjochtsetten want dizze jeugdige muzikale talinten út Boalsert, Lollum en Allingawier waarden de winners en mochten as ôfsluter noch in lyts setsje spylje

Nicsz spile as de tribute band fan Red Hot Chili Peppers en moast it opnimme tsjin de punkrock fan 10toGo, de punkmetal fan de Horrible Twunts en de koverband Mary and The.

Nicsz sette muzikaal sjoen in goeie set del mar eage oan it begjin fan de jûn net sa enersjyk. Dy enerzjy kaam wol mei de Wommelser band Ten2Go en seker mei de Horrible Twunts. De sjonger raasde him de longen út it liif en sels metalhaters ferbaasden harren oer de power fan de band.

At it tafal wie of net, mar it feit dat Mary and The, út de omkriten fan Boazum, as lêste oantrede mocht, wie in goeie kar of in goed lot. Herkenbare kovers diene it goed en mei Grietsje de Groot as sjongeres (de ienige frou op it poadium dizze jûn) kaam de stimming der flink yn en waard der folop dûnse.

De folle seal mocht dêrnei ek noch in stim út bringe en nei it wachtsjen wie it wurd oan sjueryfoarsitter Willem Wijnia. Hij mocht de sjek oan de “jonkjes” fan Nicsz oerlangje en dy wiene sa bllid as protters en spilen op dat lette tiidstip noch in hearlik setsje.

It mearendiel fan it publyk koe libje mei de kar fan de sjuery, want it bliuwt in dreech ferhaal om te kiezen út appels, parren, prommen en bananen at je se allegear lekker fine. Kieze is yn sa’n gefal net niks mar yn dit gefal wol Nicsz.


Dizze bijdrage levere oan Stjoerder.nl wêr't ek foto's te sjen binne.
Op Joe tjoep noch in opname fan de foarronde.


Geen opmerkingen: