vrijdag 8 juli 2011

Dizze trein koe hij net rinne litte

Andries Ekhart fan Snits wurdt wethâlder fan Sosjale Saken yn Ljouwert. In boppeslach foar de haadstêd. At it in boppeslach of in groue keats is foar Andries sels is mar de fraach.
Njoggen jier haw ik bij de gemeente Snits wurke, wêrfan hij 8 jier de wethâlder fan ûnderwiis wie. In prachtige keardel om mei te wurkjen. En mei opset sis ik "mei". Want wethâlders hawwe wolris oanstriid om te sizzen dat amtners ûnder harren wurkje. Mar Andries is it foarbyld fan de gewoane man. Gewoan yn syn praat, gewoan yn syn klean, gewoan yn syn taal (it liket Sneekers mar it sil wol Jouwerters west ha) en gewoan yn syn dwaan. In gearkomst wie bij him nea lang ,want hij hâldt fan avensearje. En fan dúdlik wêze. En driget in gearkomst wat te lang te duorjen dan wit Andries wol rie: efkes piipskoft. In dit gefal "sjekjeskoft". Want hij mocht graach efkes bijkomme mei in sjekje en bijprate mei oare "rookferslaafden".
Andries giet no nei Ljouwert, wylst hij oer Ljouwert altiten sei: "it moaiste fan de stêd Ljouwert is de trein nei Snits". Bin benijd at hij dat no folhâlde kin.
En om mei Ronald Koeman te sprekken doe't dy fan PSV nei Valencia gie:"dizze trein koe ik net ride litte". Gelokkich hoecht hij net te wachtsjen op de stoomtrein want foardat dy echt riidt kin er mooglik hast mei pensjoen.
Andries fan herte lokwinske mei dyn dreambaan!
En spesjaal foar Andries CCC Incorperated mei de Midnight Special. Sij komme op 3 desimber 2011 yn it Bolwurk. Yn Snits fansels.

Geen opmerkingen: