zaterdag 2 juli 2011

Keatse yn Itens
Op de keatskalinder stiet yn july meast de Agraryske partij yn Itens op it programma. De partij foar 1ste klassers wurdt sponsore troch de boeren yn de neiste omjouwing en in suvelfabryk yn Grinslâns wêr't wat molke hinne giet.
It keatsfjild yn Itens leit oan de trochgeande dyk en mei al dy auto's dy't parkeard wurde moatte , rint it ferkear regelmjittich fêst. Tradisjoneel hawwe de selde minsken altiten de selde funksjes, sa komme der linerjochters út Boalsert, út Wommels, út Winsum, út Easterein en sa binne der twa man hiel drok dwaande om ballen dy't oer de boppe slein wurde ( en kwea ) út it strewelleguod, tusken de auto's of tusken de grêfstiennen te sykjen.
As taskôger hawwe je it ek goed yn Itens. Der is kofje, der is sop, der binne gehakballen en de hiele dei Fryske muzyk. Wat wol in keatsfreon noch mear.
Mar spesjaal binne de hapkes. Meardere kearen komme se fan de klup lâns om alle taskôgers te traktearjen op woarst en tsiis. In flaubyt dus. Hieltyd krekt op it momint dat je sizze ik wurd wat flau.
It binne sa mar fan dy lytse dingen dy't it yn Itens sa spesjaal meitsje om bij it earste klas keatsen te sjen. En at je wat yn de buert fan de tinte bleaunen dan wie der ek noch in bierke te krijen. "En oars ûnder de jas hâlde" krigen wij as goeie rie, want ek hjir skine wer rigels foar makke te wêzen troch de KNVB. Der is fansels neat moaier as stikem bier drinke dat witte wij allegear fan froeger noch wol.
Redmar Strikwerda, foar hjoed ús favoryt út Wommels, wûn mei Tsjisse Steenstra en René Anema mar ek ik kaam ek net mei lege hannen thús. Itenser rocker Tiede joech noch efkes in pûde mei 10 CD's mei sadat ik de kommende dagen wol foarút kin. Mei de Masters of Reality, Motorpsycho en Band of Horses en noch wat oaren fermeitsje ik mij wol. Hoecht Omrop Fryslân ek net oan.

Geen opmerkingen: