maandag 11 juli 2011

Henny

Yn maaie noch 61 wurden. Syn lêste jierdei. 5 july ferstoarn. At wij bijpraten yn Veenendaal dan hiene wij it oer it ûngelikense yn de wrâld, oer syn DOVO en myn SDS en foaral oer de muzyk.
At ik fertelde oer de nije muzyk dan fertelde altyd oer syn Fairport Convention.
Foar Henny: Who knows where the time goes.
Hjoed bringe wij him nei syn lêste rêstplak yn Veenendaal. Yn fak H.
Rêst sêft.

Geen opmerkingen: