dinsdag 5 juli 2011

Miedema
Tusken al dy misdiedtrillers troch, lês ik sa no en dan ek in biografy. Dizze wike rûn ik yn ús byb tsjin it boek "Bij leven en welzijn" oan. It libbensferhaal fan Lykle Miedema, de man dy't Winsum op de kaart sette mei syn fabryk. Mar ek de man dy't fierder seach as syn eigen bedriuw, de man dy't wat foar de mienskip dwaan woe, at it doel him oanstie en de man dy't wol gauris striid leverje moast mei lytse en grutte, hiele en heale oerheden.
In tige nijsgjirrich ferhaal skreaun troch ien fan syn skoansoannen, dy't hij lykwols net kend hat.
Earne yn it boek stiet in prachtich stikje oer wat Miedema fan ynstruksjes joech binnen it bedriuw oan syn liedingjouwenden. Sa as de earste rigel:

Leiding geven verschilt van werken. Een werker wil wat doen, een leidinggever zorgt dat het gedaan wordt.

Mar foaral de lêste sin is unyk:
Zet jaknikkers aan de machine en bevorder opmerkers.

Geen opmerkingen: