zondag 24 juli 2011

Fakânsje

At alles goed giet, begjint ús fakânsjetripke moandei. Wij sille besykje yn eigen lân te bliuwen. En dat sil noch net tafalle. Want ús doel is de Ronde fan Nederlân fytse fia LF routes. 1300 kilometer skriuwt it boekje.
De route sa't dy oanjûn stiet yn dat boekje is foar ús net hillich. Wij kieze soms ek ús eigen paad. Sa wurdt de route oanjûn fia de stêd Grins, wylst wij bijgelyks de leechrin efter Grins besjen wolle. Ek de Achterhoek wurdt foar in part oerslein en dat stiet ús net oan.
It is dêrom de fraach at wij de oarkonde wol helje sille, want dan moatte wij in foto meitsje bij it routepealtsje bij de folgjende lokaasjes en mei ús sels der op:

◦LF1 de vuurtoren van Noordwijk (kaart traject 23)
◦LF10 beeld De stenen man op zeedijk net ten zuiden van Harlingen (kaart traject 30)
◦LF14 hunebed tussen Drouwen en Bronneger (kaart traject 37)
◦LF4 de Bommelas in het Buurserzand (kaart traject 45)
◦LF3 bij het veer Vierlingsbeek - Bergen (kaart traject 4)
◦LF13 fietsbrug over het riviertje de Mark ten westen van Ulvenhout (kaart traject 13)

It soe wol ris sa wêze kinne dat wij sels de oarkonde meitsje moatte. Oan de hân fan ús eigen foto's en erfarings jout dat hopenlik bewiis genôch.
Underweis sille wij der fêst wolris in tweet oanweagje om wat aardichs te dielen.


Geen opmerkingen: