maandag 22 december 2008

Muzyk

Gjin lang ferhaal dizze kear. Net omdat ik gjin tiid haw, mar omdat ik net wol dat jim earst in lang ferhaal lêze en dan gjin nocht mear hawwe om nei dit nûmmer te harkjen. The Kinks mei Ray en Dave Davies en it prachtige nûmer: Celluloid Heroes. It filmke derbij sprekt foar him sels.


Mar wolle jim krekt witte wêr't dit liet oer giet sjoch dan hjir. Oersetten yn it Nederlânsk.

Geen opmerkingen: