woensdag 3 december 2008

Dea

It aaisykjen is in skoft lyn al dea gie, ûndanks Anita Andriessen. It keatsen is neffens www.kaatsen.nl ek al dea, ûndanks dat Anita Andriessen it keatsen in waarm hert ta draacht en no is Anita Andriessen is dea.
Dat is net earlik. At der de lêste jierren ien politikus wie, dy't har net gedroech as politikus mar mear as belangbehertiger dan wie sij it wol. Belangenbehertiger fan Fryslân. Tusken en boppe de partijen. Want Anita hie mar ien belang: Fryslân.
Spitich dat wij no fierder moatte mei politici. Wa past no op ús heitelân?

Geen opmerkingen: