zondag 14 december 2008

It gefoel

Ik fyn mij sels in Fries. Dat fynt in oar ek, sa fernim ik wol. Bij mij giet it al faak oer it Frysk. Is der in diskusje oer Fryske plaknammen dan tinke guon dat se mei mij de diskusje wol efkes oan gean kinne. Sij tsjin en ik foar.
Dat doch ik net. It hat gjin sin om te bekfechtsjen mei minsken at je dochs oan je stânpunt fêsthâlde. Mar meitsje mij net wiis dat Uitwellingerga in bettere namme is as Twellegea. Top en Twel soene neffens mij prachtige nammen wêze foar in goed produkt yn it bûtenlân. At je dat wolle. Ik wol dat hielendal net. Dêrom bin ik ek foar it ferfryskjen.
Wat folle earnstiger is oan myn Frysk wêzen, is myn gefoel foar de 11 stêden tocht. Of miskien better sein, myn gjin gefoel.
Ik haw der hielendal neat mei. Ik wit net hoe gau ik in oare stjoerder op sykje moat at Omrop Fryslân foar de safolste kear wer in rider oan it wurd lit dy't in sterk ferhaal hat oer syn 11 stêden gefoel. Al moannen wurde wij troch de Omrop teistere mei dokumentaires en âlde bylden. Ik haw der neat mei.
En de inkt fan it boppesteande stik is noch net droech of ik moat jim al in bekentenis dwaan, dy't heaks stiet op it boppesteande. Ik sil oan de 11 stêden tocht meidwaan. Fan Tryater. Fan moarn 6 oere oant jûns 6 oere in tocht lâns allegear foarstellingen mei hopenlik kjeld en in protte oare ûntbearingen.
Mooglik dat ik dan ek wat in 11 stêden gefoel krij en miskien wol ik dan al dy útsjoeringen fan de Omrop wol sjen yn útstjoering mist.
Op 29 desimber sil it heve en giet it oan. Fansels mei it foarbehâld dat wannear dy dei de echte tocht is , dy fan mij net troch giet. Dan wurde wij gewoan oan de kant setten. Foar it echte gefoel......

Herman Finkers hat in prachtich liet makke oer de 11 stêden

Geen opmerkingen: