zondag 7 december 2008

Meast irritante side

It jier is hast om. En foardat it jier om is wurde der al allegear klasseminten opmakke. Wat is it beste fan dit en wat is it minste fan dat. Dêr soe ik net oan meidwaan wolle. Mar ik kom der dit jier net ûnderút.
Yn 2007 en earder wie ik noch wol in trou besiker fan kaatsen.nl. In oersichtelike side mei keatsnijs en útslaggen. Sûnt begjin 2008 hawwe se de striidbile net begroeven mar oppakt. At je alle berjochten op dy side nochris besjen soene dan hat mear as de helt in negative lading. Mei skriuwers as Rynk Bosma en Geert van Tuinen waard altyd iets socht om tsjin de KNKB oan te skoppen. Djiptepunt yn 2008 is wol wurden dat in sekere Gerrit Lettinga (Gerrit wa?) de romte krijt om syn eigen ik te profilearen.
En helaas is dat in ik wêr't ik hielendal neat mei ha. Ien fan de bestjoerders fan in keatsferiening rôp op om net mear op dy side te sjen foar keatsnijs. In goeie oprop, mar ik tink net dat it wurket. Ik rop de side út ta meast irritante side fan 2008. En normaal sykje ik der altyd in kreas stikje muzyk bij, fyn ik sels. Dizze kear net: irritante muzyk bij in irritante side. Ik soe der net nei harkje at ik jim wie.

Geen opmerkingen: