woensdag 17 december 2008

Fryske top 100

Hawwe jim de Fryske top 100 al ynfuld op ynternet? Nee? Of hawwe jim der noch nea fan heard. Dat kin hast net. Fanôf septimber is Omrop Fryslân dwaande om it lykje te litten dat dit it wichtichste barren is nei de 11-stêdentocht. Mei reklame spotsjes, mei Geert âld-wiif fan Tuinen yn de haadrol en syn kompaan, wêr fan ik de namme net wit want alle kearen at hij dy sizze sil hat Geert it wurd al wer.
Alle sneontemiddeis wurde minsken hast twongen harren list yn te sjoeren, te sms-en en âld wiif fan Tuinen ljurket wat oan syn tee, en praat mear as de helte fan it programma fol. Sa wichtich fynt er de muzyk net. Sa wichtich fynt er syn harkers ek net. Nee, sa wichtich fynt hij him sels. En it tillefysjeprogramma op woansdei dat is in parody op in tillefysjeprogramma mei Geert oan it wurd en dy oare dy't der bij sit.
Wol frjemd allegear, want oars docht Omrop Fryslân ek net folle oan Fryske muzyk.
Ik haw myn list al hiel lang lyn opstjoerd. Net omdat Geert en syn maat dat sa graach wolle. Nee, want dan soe ik it krekt net dwaan. Mar gewoan om it Fryske muzyk is.
En at ik jim wie soe ik it mar gau dwaan, want oars rinne jim it risiko dat Geert persoanlik bij jim lâns komt. En dat is net in feessie.
Myn list:
1. Eilân - Doede Bleeker (fan syn nije lêste geweldige CD: Omarmd op Texel)
2. It reint yn de sinne - Sytse van der Werf (Hard rain is gonna fall fan Dylan yn it Frysk, mei in moaie tekst)
3. Op een dag - Gerrit Breteler (nei syn yndrukwekkende optreden yn Jimbar yn 2007 heart hij der yn thús)
4. Grûn fan dyn bestean - Sult ( in prachtich liet wêr't songen wurdt "ik wol wêze wa't ik bin, myn woartels hoedzje dêr't ik kin, myn wjukken útslaan nei eigen sin, it libben boartsje sa't ik bin)
5. It reint yn é Gastmar - Jarje ( fan Stoffel 2 LP's fan Jarje te lien, dy't hast werom kinne mei de prachtige Fryske blues út de jierren 70)

Yn dit filmke fan Gerrit Breteler docht bliken dat it optreden yn Jimbar ek yndruk makke hat bij him.

Geen opmerkingen: