donderdag 25 december 2008

Fuort

Dat der yn 54 jier in soad feroare is, is wol dúdlik. Dat is ek moai, want ik moat der net oan tinke at ik gjin kompjoeter hie en gjin lisfyts mei mp4 spiler en gjin Us Heit Bier drinke koe.
Dat er safolle dingen bijkommen binne is moai mar at ik no werom sjoch dan bin der ek safolle dingen net mear dy't wierskynlik in wichtige rol spile hawwe yn myn libben.
Sa stiet de Herfoarme skoalle oan de Hofkamp der net mear, lykas de noadslachting, it gebou wat altyd in kommen en gean wie fan minsken en bisten. De bisten wiene meast dea de minsken net.
It hûs bij de suvelfabryk is al hiel lang mei de grûn gelyk makke en de faryk letter ek.

Geen opmerkingen: