dinsdag 17 juli 2018

Rûntsje Snitsermar


Tiisdei 17 july in rûntsje Snitermar.....60 kilometer


Kofjedrinke op IIsbuorkerij bij Terherne yn de buert....Foar bern is dêr wol in hiel soad ferdivedaasje

De Kameleon lei hjoed net yn it wetter

Fermaak genôch yn Terherne


Yn Eagmaryp it bekende earrebarre nêst

It pontsje bij Rufus

Geen opmerkingen: