maandag 9 juli 2018

Bleate fuotten

Myn simmersokken
dy komme amper út de kast.
Sûnt ein maaie sandalen oan
sûnder sokken,
net omdat sandalen mei sokken net stean
mar gewoan omdat it simmer is.

Sandalen oan
is foar mij net gewoan,
mar it befalt, wat sis ik
it foldocht mij skoan

de folgjende stap,
altyd op bleate fuotten rinne
dat sit er net yn

De pakesizzers dy't dogge dat
en it griist mij oan

Bij de Frysman
de hiele triatlon okkerlêsten bij it Reaklif
die ien atleet mei
dy't de maraton op bleate fuotten draafde.


Mei grutte ferbazing en ferwûndering
seach ik dêr Briess van der Werff út Ljouwert,
wat in bikkel.
drave oer de dyk en oer it ûnferhurde stroffelpaad
it Reaklif op.
42 km op bleate fuotten


Geen opmerkingen: