donderdag 26 juli 2018

Bisten oan de dyk

Tongersdei 26 july,
fytse mei in doel....
Bisten oan de dyk op foto sette,
nee, gjin echte,

Yn Iens kinne je fuskje seit dit boer

de liuw fan Iens

de ljip fan Iens

ûnder littens, oan de Boalserterfeart

de kat fan Baard

de nepkat fan Baard


ek Tongerdyk, selde hûs

ek sa

ek sa

ek sa

de eigner hat iets mei hûnen?

it wapen fan Baard

dizze sjogge je op meardere plakken

Leons

tusken Leons en Húns

fytstunnel Húns

Húns

De murdhûn yn Húns

Amearikaasnke brievebus bij "in ranch" op Hatsum

boerd en wynwizer op Tsjeppenbûr

Wjelsryp

bij Tsjom

bij Tsjom

bij Tsjom

Tritsum

Bij Warntille it Frysk fersepaad ...twa kikkerts Geen opmerkingen: