zondag 22 juli 2018

Hoe stean de sipels der bij?

Sneintemoarn betiid
noch net te waarm.
Sjen hoe't de sipels der bij stean
yn de Bouhoeke
dat wie it doel

De sipels stean der goed bij efter Seisbierrum.de start of de finisj fan de Slachte.... in giele seedyk

Oare kant fan de haven yn Harns

it is Wad.......

Underweis nei Surch...wat in stilte


Geen opmerkingen: