zondag 6 mei 2018

Treplift

Nei 4 dagen wrakselje
op in ljedder
op in stellaazje
op de panlatten
mei in kwaste en in bus yn de hân
sit it der wer op

It kajút skilderjen,
is in 5 jierliks "drama"

en
Google sjocht alles
want myn sosjale media
wurde oerstjalpe mei adfertinsjes
foar trepliften

Oh,
ek al wat "oanbiedingen"krigen
foar krektsokke putsjes
fan minsken
dy't it net fan tichtbij besjoen hawwe

Ik sil der hiel lang oernei tinke:
foar 2014 kom ik der op werom .....
pakesizzer Samme fan hast 2 rûn de trep sa op

nei ûnderen ta, wie suver spannender