woensdag 2 mei 2018

BJ Hegen
Hij is fan 1942
BJ Hegen,
fan berop keunstner en bluesmuzikant

76 jier is of wurdt hij dit jier
en it liket lichaamlik allegear wat minder te wurden.
hij pakt syn rêst
efterop it poadium
at hij efkes net hoech te sjongen
of op syn t mûlharp spylje.

It is de moaiste blues fan it seizoen
op dizze slotmiddei
mei the Bluesbusters en hij
de man út Drinte
dy't hast net mear optreedt

Geen opmerkingen: