vrijdag 25 mei 2018

Skoalreiske


Myn pakesizzers gean no skoallereis;
earst jier de bernebuokerij yn Drachten,
no nei Sanjes yn de Westereen
en Sybrandys fûgelpark yn Riis
dat sil it aansens ek noch wol wurde

nee, dan wij,
neffens mij gyngen wij altyd
bij Oranjewâld lâns
op de weromreis

Ik seach dizze moai print yn Noorderland
en ik haw it byld werom fan doe....

Geen opmerkingen: