zondag 13 mei 2018

In rûntsje op de fyts

4 dagen fytst
yn Fryslân, Noard en Súd Hollân
en in stikje Utert

Moai waar
in prachtige route
mei in hiel soad paden bij it wetter del

380 km
en 3 prachtige Freonen op de Fyts sliepadreskes
yn Sint Maarten (karafaan),
Hoogmade (húske bij de mûne)
en Oostzaan (túnhúske)Geen opmerkingen: