maandag 14 mei 2018

Boatsjefarre

Fytse troch in wetterryk gebiet
sa't wij ferline wike diene,
betsjut ek dat je sa no en dan farre moatte

5 kear dit jier


Op tiisdei it Noardsee Kanaal oer bij Ymuiden....Foar fytsers fergees

Op woansdei de Amstel oer bij Nessersluis , kosten 80 sint per persoan


Ek op woansdei flakbij Landsmeer...kosten 50 sint per persoan


tongersdeitemoarn 10.30 oere wiene wij de earsten dy't oergongen fan Landsmeer nei Ilpendam 


tongersdei de fearboat fan Enkhuzen nei Starum...Kosten 16,50 per persoan mei fytsGeen opmerkingen: