maandag 23 april 2018

Wêr reek is, is Vuur

Sneontejûn,
Neushoorn yn Ljouwert
de grutte seal
swart is de kleur.....

Ik hie ferlet fan in jûntsje stevige muzyk
en sa belâne ik yn Neushoorn

Anneke van Giersbergen mei drummer en gitaristen
spyljend ûnder de namme Vuur

Goeie berjochten foarôf,
ek oer it foarprogramma
For I am King, lekkere stevige metal
mei in songster
dy't de swierste en djipste metallûden út har strôt tovere..

Dêrnei Vuur,
minder hurd, minder metal
mear muzikale ynhâld, mear gotic.

In prachtige stim hat dy Anneke van Giersbergen
en mei dizze muzikanten hat se in goeie band
om mij in moaie jûn te besoargjen

en om 23.15 wie it dien.
perfekte tiid
want de bus giet 23.29

For I am King


VuurGeen opmerkingen: