zondag 1 april 2018

Ofslútdyk

De nije Ofslútdyk
dêr wurdt oan wurke.
It ynfosintrum mei restaurant is klear.
Oan ús kant fan de dyk:
Koarnwertersân.

Wij wiene der freed mei Jelske en Roan.
Krekt sa'n tripke
mei ynformaasje foar lyts en grut
en ferdivedaasje foar lyts
Geen opmerkingen: