vrijdag 10 november 2017

Bolwerk yn Snits

Poppoadia yn Fryslân,
ik bin der gek op.
Asteriks,
Neushoorn.
Iduna en
it Bolwerk yn Snits

Oer it Bolwerk,
dêr't wol in goeie programmearing is,
seur ik faak.

Oer de waarmte
oer de minsken dy't dêr te folle prate
en te min nei de muzyk harkje,
oer it lûd dat net oeral like goed is
en oer dy freeslike boksen
dy't de helte fan it sicht op it poadium fuortnimme

dêrom is dit goed nijs
hiel goed nijs

ik hoop dat it 9 desimber klear is
bij Purperdicular
Geen opmerkingen: