vrijdag 26 februari 2016

Theo as Jim


Goeie resinsjes
binne gjin garânsjes foar in folle seal

dat die justerjûn bliken yn Boalsert
stifting BOOG moast it mei fierstente min minsken dwaan
yn de grutte seal fan it Marnekollege

Theo Smedes is noch net bekend genôch,
om dy seal dêr wat foller te krijen,
wylst hij  skittere yn it stik "de Emigranten"
tegearre mei Freark Smink

Folle sealen hiene se doe,
en miskien gie de oandacht wol wat te folle út nei Freark......

Hawar, wij wiene der bij yn Boalsert
en ik haw genoaten fan it ferhaal
en it geweldige spul fan Theo Smedes

in stik oer it libben fan Jim Costello
en dat hielendal allinne delsette.....
wat in energzjy,
wat in teksten
wat in ferhaal.

thúsbliuwers hiene wer ris ûngelyk...Geen opmerkingen: