vrijdag 19 februari 2016

Boris en Antonis


Yn 1947 waard SDS oprjochte
yn 1997 wie it 50 jierrich jubileum
Sytse van der Werf makke
in moai liet oer it 35 + alvetal
 it gie oer Theun Boonstra en mij
Geen opmerkingen: