maandag 8 februari 2016

Foarlêze


It is tradysje dat ik ien kear yn it jier foarlês
op skoalle yn Snits.
In moaie tradysje, want foarlêze is in aardichheid.

Sels in boek útsykje wie der net bij,
ik krige ien taskikt
"Sneeuwwitje breit een monster"
like de juf wol geskikt foar groep trije.

Yn it wykein it boek efkes besjoen,
trochlêzen
en earlik sein: ik fûn it mar neat......

ik bin net sa fan de mearkes,
en "sneeuwwitje" fyn ik dus al neat
ik koe mij hast net foarstelle dat de bern dit leuk fine soene,
ek al stiet er ien oan oare priisgriffel op it boek.

Ik moat sizze
it foel mij net ôf.......
yn twa groepen haw ik it foarlêzen
en dat wie best wol aardich.

de stoere jonges fûnen it net in spannend ferhaal
want breide bisten besteane net,
seine se terjochte

mar oan de oare kant
wie der goed oandacht en ek wol wat meilibjen
fan de famkes

Geen opmerkingen: