dinsdag 16 februari 2016

Heimwee


Heimwee nei Hurdegaryp
hjit it stik fan Tryater, 
wêr't se dizze tiid mei rûnswalkje troch Fryslân.

In stik dat makke wie foar Oeral
yn 2014
en dat no nij libben yn blaasd is.

Mantgum, de Wjukken
in moaie lokaasje
en it siet rom mei in man as 50 op de tribune

"it stik duorret mar in oere"
siet mij wat yn de wei.
je  ferwachtsje dat oere dan hiel wat:
tefolle dus...
"it foel mij net ta"
dat klinkt better as 
"ik fûn der net folle oan"

nettsjinsteande it goed toanielspylje
kaam der gjin echt "heimwee"gefoel op
en dat hie wol moatten, tink ik

de teksten wiene mij te meager, te flak; 
it wie mij ek te traach,
útsein de imitaasjes fan Peter M en Jan K
kin ik mij net mear wat moais betinke.

Spitich ..oare kear better

de neisjit mei kwiske en fersykplaten wie best genôch.
mei as hichtepunt
dat ik it antwurd wist
op de fraach
foar hokker lân Vicky Leandros it Eurosjongfestval wûn hat.....

Geen opmerkingen: