zaterdag 13 februari 2016

NeushoornOp 21 febrewaris 2015 wie ik yn teater Romein
bij in optreden fan Physical Graffiti.
in tribute band mei Led Zeppelin muzyk

in dei letter skreau ik der wat oer
wat jim hjir noch in kear lêze kinne...

ik wie optein oer de seal en de band

Om no it selde te skriuwen hat gjin sin:
ik bin wer optein oer de band en ek oer de seal,
want yn Romein klonk it goed
hjir klonk it noch better,
der siet gjin ferkearde toan bij.

Allegear bliden gesichten justerjûn
yn de lytse seal fan Neushoorn

en sommige besikers
hawwe hjoed lêst fan de earn
tink ik,
want wat is it in tryst gedoch fan dy lju
dy't hiele en heale nûmers opnimme
op harren mobyltsje
en der foar soargje dat minsken der efter it optreden
alinne mar sjen kinne op dat akelich lytse skermke.

it moat út wêze mei dat gefilm.....

...gelokkich......
dochs noch iets fûn op op te protteljen.

moai wie foaral ek dat wij fan de tajefte
no allinne it lêste stikje net mear heare koene
fanwege de bus.
de klappen yn de drumsolo
wiene it lêste wat wij hearden

Dus yn 2017 binne wij der wer bij
en dan in kertierke earder begjinne.....?!

Geen opmerkingen: