dinsdag 23 februari 2016

Bisar


Bij it AD hawwe se wol wat in frjemde foarm fan humor,
nei oanlieding fan it ferstjerren fan al dy ferneamde muzikanten.

boppe oan de treppen
it tichst bij de himmel
stiet de âldste
Charles Asnavour

de jongste fan dit stel is
Keith Richard fan the Stones

mar at dy de himmel wol oandwaan sil
is noch mar de fraach.....


Geen opmerkingen: