donderdag 19 maart 2015

Yndie

Ien foto haw ik makke
juster yn Tresoar
fan Douwe Draaisma
professor yn de psychology

Ien foto is genôch
om herinneringen oan de jûn
wer te belibjen.

Wat in unike jûn dêr yn Ljouwert
in lêzing fan Hylke Speerstra 
oer syn boek "op klompen troch de Dessa"
en mei in taljochting oer de psyche fan Draaisma

wêrom fertelden de Yndiegongers neat?
wêrom fertelle se wol wat no't se hast 80 of soms 90 binne?
wat betsjutte it foar in húshâlding mei in heit /man as Yndiegonger?

Fragen,
allegear fragen
"twadde generaasje" lju
lykas mij
de seal siet er fol mei
mei hjir en dêr de Yndiegongers
mei harren medaljes op
of speltsjes
mei emoasjes
djippe emoasjes

ademleas harke nei de oertinking fan Speerstra
en foaral ek nei de útlis fan Draaisma

Sokke jûnen mear......


Yn it boek fan Speerstra giet it ek oer Walzing Mathilde.
Geen opmerkingen: