woensdag 18 maart 2015

Molewâl


Op snútboek bij Wommels troch de tiid hinne stiet dizze prachtige foto,
wêr't ik goeie herinneringen oan ha.
It is net it hús wêr't ik berne bin, mar fan 5 oant 12 jier wenne ha.
Bij de molkfabryk yn Wommels, oan de Boalsertfeart
en oan de râne fan it doarp doe.


Dizze foto is nommen fanôf it Staperthout en sa te sjen
wiene se doe al dwaande mei de útwreiding fan it fabryk
en wennen wij dêr al net mear

Goh, wat binne je in soad kwyt
mar komme de herinneringen omheech bij in foto

Raar is ek dat de fabryk der al lang wer wei is
en der no allegear wer húzen en appartementen stean


Geen opmerkingen: