zondag 8 maart 2015

Surch omLit ús mar sizze dat it sneintemiddei de earste foarjiersdei wie. Mei in sinne dy't der wêze mocht , mar ek in wyn dy't net lyts bijspile. 
De earste motors kamen út de garaazje, de reesfytsen fan souder en wij makken ek wer in rûntsje sa't wij dat de hiele winter troch dien hawwe
Seedyk ........Surch

In byldbepalend bouwurk foar de Bank fan Zurich

Wat in genot...lisfytsen. It fielt sa't men seit dat je ûnder de wyn troch gean, hoewol dat net sa is.

Troch Surch op nei de Kop en fia Koarnwert op nei hûs


Geen opmerkingen: