zaterdag 7 maart 2015

Optocht mei temaPrachtich moai
dizze foto's
op snútboek setten troch Durk Hogendorp
âld Wommelser no fan Frjentsjer

de optocht yn Wommels
mei hokker tema soe dat west ha
en wannear wie dat krekt
ein jierren 60,  begjin jierren 70?

En wat is der fan kommen?
fan dy stelling en fan dy fraach.


Op de iene wein stiet:
De lytse man  giet op de flesse......
dat stiet er net as fraach mar as feit.

Is dat ek útkommen?
wie dit it persoanlike tema fan de famylje Hogendorp?
want heit wie ommers piteroaljeboer en koekeferkeaper?
lytse selsstannige dus.

Tal fan lytse mannen hawwe it net rêden
lytse boerkes, lytse winkeltsjes, lytse ambachten se binne ferdwûn
mar der binne wol hiel wat lytse mannen foar werom kommen
lytse mannen mei buskes
ZZP-ers.......


Op de oare wein stiet:
Sil der ea wol lykwicht komme?

Dêr is maklik in antwurd op te jaan
Nee, der is gjin lykwicht kommen 
en dat sil ek nea kommeGeen opmerkingen: