zondag 15 maart 2015

Fernuverje op Muzuder

Fernuverje dat dit ik juster yn Reduzum
oer it leuke festivaltsje
Muzuder Rock
foar de 5de kear al wer
mar myn earste kear dêr

in festivaltsje yn de kroech
en neist de kroech yn de tinte

fjouwer bands
the Homesick fan Dokkum noard
earder sjoen yn Asteriks
jonkjes noch, mar hearlike gitaarmuzyk
in prachtich begjin
foar de muzykleafhawwer

doe nei de tinte
in ekt
 "onepersonoRammsteincoverband"
dêr is net folle foar nedich
in Rammstein pak
in hoed mei ljochtjes en wat fjoer
in gitaar
en noch in gitaar
in lêsbril
en in mikrofoan

gitaarspylje kinne?
hoesa?
teksten kinne?
hoesa?
in mikrofoan der bij?
hoesa?

In fermaaklike akt mar sûnder ienich muzikaal hichtepunt
of it moat wêze "See me, feel me"
nee net fan Rammstein mar fan the Who
want dat hearde hielendal nearne nei

NNB op it grutte poadium
no ja grut, foar harren te lyts
mei in moaie Ierske muzykbesetting kamen sij romte te koart
neidat it lúd wat bijsteld waard nei in stik as wat nûmers
waard it better en der waard sels dûnse
ek de  bandleden sochten de dûnsflier  ek op
foar de sfear en de romte
NNB, gewoan in gesellige en leuke band


op nei de tinte
wer in ekt
in raaskoarke
ferrassend grappich en leuk

doe kaam  it Dockumer Lokaeltsje
jierren 80 band
noch nea sjeon
prachtich optreden
apart, frjemd,
oertsjûging
hearlik al dy koarte nûmers
in tip op Aaipop...

fjirde groep wie in koverband SBC
pleatslike helden
klonk net ferkeard mar
bedoeld foar al dy lju dy't der wiene foar in praatsje en in bierke
en dat wiene der aardich wat
se kamen allegear nei foaren
om der noch in gesellige jûn fan te meitsjen

Geen opmerkingen: