zaterdag 29 september 2012

Net ferbiede mar begripe

"Niet verbieden, maar begrijpen" dat wie de kop fan in artikel yn it AD fan hjoed.
It giet as gefolch fan de ellinde yn Haren al wer oer it gebrûk fan sosjale media lykas Twitter.
De kop fan it artikel yn it AD slacht op de rol fan âlders fan twitterjende bern.
Doe't ik sneontemiddei  bij de wedstriid SDS 1 - it Fean '58 1  wie en ik it foarwurd fan de foarsitter lêsde, moast ik helaas konkludeare dat de kop fan dit ferhaaltsje ek foar in foarsitter jilde kin
De feiten:

Sytze Kooistra, hast altyd spyljend yn SDS 2, lêsde op freed 21-9-2012 op de webside fan SDS dat hij de folgjende dei mei SDS 1 oantrede moast tsjin Veenwouden 1.
Sytze wie dêr net entûsjast oer en omdat Sytze student kommunikaasje is, fan de sosjale media hâldt, brûkt hij syn twitterakkount om syn gefoel fan dat momint gelyk te dielen mei syn folgers.


Moaie #hastags fyn ik dat.
Foaral de lêste jout oan dat hij graach op de foto wol mei syn ploechgenoaten fan SDS 2. Neat mis mei. Dat je bale om op de bank te sitten is ek neat mis mei. Dat tekent in sportman.
Ien fan Sytze syn folgers is @ff_sds, omdat Sytze wol faker iets oer fuotbal en SDS de wrâld yn twittert.
En foar je it yn de gaten hawwe,  giet sa'n leuke tweet fierder troch in retweet en komt dy telâne bij de LC.
De LC hat al jierren in aardige rubryk yn de moandeiskrante ûnder de namme Sportspotjes.
De redaksje sjocht it berjocht foarbijkommen en fynt it berjocht goed genôch om it op moandei nei dat wykein yn de rubryk op te nimmen.

At ik hjoed bij SDS it foarwurd fan de foarsitter fan SDS lês yn it programmaboekje fan SDS 1 tsjin it Fean 1, dan sjoch ik dat der al wer  ien net bliid is.
 
 
Dúdlik is dat de foarsitter fan SDS de tweet net op de goeie wearde skatten hat.
Spitich is foaral dat hij syn misnoegen yn it foarwurd fan it programmaboekje ûnder wurden bringt mei  "nuvere berjochten".
It is mij net bekend dat Sytze Kooistra in kontrakt hat mei SDS. Sytze wol gewoan graach fuotbalje en sjoen syn  nivo it leafst mei SDS 2. Boppedat hat hij net wegere om mei nei Veenwouden te gean. Hij hat allinne syn gefoel sprekke litten op twitter.
Miskien is it better om te sjen nei de mooglikheden fan twitter foar in fuotbalklup en it net (yndirekt) te ferbieden.
Twitter is in machtich moai medium. Dat fyn ik.

Geen opmerkingen: