zondag 2 september 2012

Gebet

De LC is op syk nei de "âldste famylje fan Fryslân".
In kânshawwer is de famylje Boonstra . 18 bruorren en susters binne der noch yn libben.
1265 jier binne de 18 bruorren en susters meielkoar.
Gemiddelde leeftyd is goed 70 jier.
Sneon stie der in stik yn de Sneon en Snein bijlage fan de Ljouwerter Krante.
Moai ferhaal oer earmoede mar ek oer grutte tefredenheid.
Moaie mar ek tryste anekdoates wurde der oanhelle.

De famylje hat ek ek alris earder yn in artikel yn de Lc stien en al moai wat jierren lyn yn de bijlage Weekeinde fan de Telegraaf stien.

De moaiste anekdoate stiet yn it ferhaal fan de Telegraaf at it giet om het ferdielen fan it iten:
Sij diene dan it Boonstra gebed:

Here, zegen dit en dat, wanneer krijgen wij weer wat.Geen opmerkingen: