zondag 16 september 2012

CD

Sûnt ik nije muzyk harkje fia in betelle ferzje fan Spotify, haw ik mij foarnommen om gjin CD's mear te keapjen.  In foarnimmen dat no in moanne as fjouwer stân holden hat.
Fannacht kaam ik wer mei in cd thús. Kocht op it Greidhoekfestival.
De feroarsakers?
Henk en Melle.
Klinkt  miskien  as it genre fan Nick en Simon of noch slimmer Lucas en Gea.
Dat is net sa.
Henk en Melle binne twa muzikanten dy't mei gitaar en in oargeltsje it poadium betrede.
Wat knullich, wat sullich, wat ferstruid, wat ferlegen mar hiel bijsûnder echt en leuk.
Henk Koorn en Melle de Boer makken ek reklame foar harren cd.
Ik koe it net litte. Foar 5 euro kinne je ûnmoglik sa'n stikje muzyk lizze litte en at de muzyk op cd neat is dan haw ik yn alle gefallen in moai cd hoeske.
Geen opmerkingen: