woensdag 20 april 2011

Wat is dat dochs?

De "4 mijl Groningen in uur vol", kopte de krante ferline wike.
13.500 dravers hiene harren ynskreaun en mear kinne der net meidwaan.
4 myl dan hawwe wij it oer 6.440 meter.
In parkoers dat er it hiele jier leit, mar op 9 oktober moat elkenien dat sanedich drave. Ferkearsopstoppingen foar de stêd en rinopstoppingen foar de start. Hoe is it mooglik dat de heale wrâld kiest foar eveneminten wêr't je oars neat dogge as wachtsje op in oar. Wêr't je dus lêst ha fan in oar. Want der rinne hiel wat yn it paad. De hiele dei op in paad foar 6.440 meter. Praat fan te foaren en praat nei de tiid. De 4 myl fan Grins.
En dat foar in ôfstân fan neat. Wat in drokte om neat.

Geen opmerkingen: