donderdag 24 juni 2021

Keunstkuier

 Yn Penjum is oan't 3 july de keunstkuier.

In noflik eintsje rinne flakbij en yn it doarp

bij in 30 tal keunstwurken lâns.

En in slach troch in doarp

mei syn karakteristike dingen
Geen opmerkingen: