vrijdag 4 juni 2021

Dedzjum

Myn mem is berne yn it selde hûs as har mem.

Sa giet it soms. 

At in jonge frou bij in heareboer wurke,

wij hawwe it oer de jierren 20 fan de foarige iuw,

dan barde der wolris wat. 

"De boeren hiene neat te dwaan, 

want foar it wurk hiene se arbeiders, tsjinstfammen en de frou.

Boerefammen waarden wolris it slachtoffer

en sa ek myn beppe.

Dus gie beppe Dutsje foar de befalling in oantal wiken nei har âlders

en gie dêrnei werom nei de boer.

Beppe wurke yn Hartwert, rekke dêr swier

en befoel fan myn mem yn Dedzjum wêr't har âlders wennen.

Wij seagen hjoed efkes yn Dedzjum 

en kamen oer de flier bij de iene famylje Poelstra en de oare famylje Poelstra

Sa hearden wij noch wol wat, hoewol it ek foar harren tiid wie.


it hûs mei it hege dak is it hûs wêrt beppe fan mem befallen is


fanôf te efterkant mei no sinnepanielen der op

Sa seach it der froeger dus út op dat streekje yn DedzjumIk bin net neamd nei de pake (want dy wie der net), mar nei de oerpake


Geen opmerkingen: