maandag 17 mei 2021

8 dochters

 ACHT DOCHTERS DIE GODS GUNST MIJ GAF

NAM WEER ZIJN VADERHAND MIJ AF
DRIE RUSTEN ONDER DIT GESTEENT
DE MOEDER DIE ’T GEMIS BEWEENT
STAART NU VERBEIDEND OP DEN HEER
DAAR VINDT ZIJ EENS HAAR DOCHTERS WEER


Fan Dodenakkers krij ik sa no en dan in nijsbrief,
mei dêr yn nijsgjirrige ynformaasje
en ferhalen oer grêven en tsjerkhôven

Dizze tekst stiet op twa stiennen bij  in grêf yn Assen
In bijsûnder ferhaal

Sjoch hjir de link

1 opmerking:

Popko zei

Hiel indrukwekkens soks