woensdag 5 mei 2021

Stegen

 Wâldsein is sa'n doarp

dêr't je earder mei argewaasje trochhinne riden 

fanwege de iepensteande brêge en de nauwe bedoening dêr

en wêr't je no mei gong omhinne ride fanwege in nuttich akwadukt.

Troch Wâldsein fytse is in stik better wurden dus.

Rinne troch Wâldsein hie ik noch nea dien.

De oankundiging fan de 11stegentocht die ús beslúten

dat in kear te dwaan.

Mei Samme en Roan, twa pakesizzers 

dy't wij sa no en dan wat sjen litte wolle

mei in nijsgjirrige kuiertocht.

Wâldsein dus, op fuotten.

Wat in prachtich loopke hawwe wij dien.

Al dy steechjes, strjitsjes en âlde húzen

it is in aardichheid dêr.

Safolle te sjen, oan de hân fan in prachtige folder

seagem wij ús de eagen út.

En de jonges?

Dy pikten wer fan alles op

en folgen de giele pylken troch nauwe steechjes.Geen opmerkingen: