vrijdag 1 februari 2019

Nammen

Siet wer wat te sneupen op AlleFriezen.nl.
Mei in stambeam binne je nea klear
en sa kom ik út yn 1777
at Dieuke berne wurdt yn Wjelryp,
ien fan myn oeroeroer beppes

Nijsgjirrich feit is de namme
dy't hieltyd feroaret

1777 Dieuke bij berte
1791 Duuwke Wiepkes at se wees wurdt
1797 Djuwke Wijpkes at se trout
1797 Djiuwke Wypkes at se mem wurdt
1802 Dieuwke Wypkes at se wer mem wurdt
1819 Dieuke Wypkes at ien fan har bern trout
1828 Dieuwke Wypkes at har oare bern trout

Omdat Napoleon tuskentroch ek noch wol
dat er in efternamme komt
wurdt it ek noch
Dieuwke Wypkes Waardenburg
dy't dus trout wie mei Lammert Dircx
en dy sette der Hofstra efter
op fersyk fan Napoleon

Persoanlik fyn ik 1791 de moaiste namme:
DuuwkeGeen opmerkingen: